Ajutor de minimis legume solar 2021

     Conform art.5 alin.(1) din HG nr.651/2021 beneficiarii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) să fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI, și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA;
b) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;
c) să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu una dintre culturile prevăzute la art. 2;
d) să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate;
e) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu legume în spațiile protejate, în anul 2021;
f) să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, completat începând cu data înființării culturii și avizat de oficiul fitosanitar județean;
g) să facă dovada obținerii producției minime realizate prin documente justificative, în funcție de forma de organizare.

     Conform art.9 alin.(3) din HG nr.651/2021 solicitantii completeaza si depun cererea de inscriere in program insotita de urmatoarele documente:
h) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
i) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2021;
j) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;
k) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;
l) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
m) adeverința în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2021, care atestă suprafața de teren cu spații protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză.

     Conform art. 10 alin.(4) din HG nr.651/2021 beneficiarii sunt obligați să notifice in scris APIA, cu cel puțin 10 zile înainte de recoltare in vederea efectuarii verificarii privind existența suprafeței, a culturii și evaluarii producției de legume înainte de recoltare.
     Conform art.10 alin.(7) din HG nr.651/2021 după efectuarea verificărilor, potențialii beneficiari înregistrați în Registrul electronic de gestionare a cererilor de ajutor de minimis au obligația să depună la centrele județene/locale APIA și, respectiv, al municipiului București, unde au depus cererea de înscriere, dovada obtinerii productiei de legume obtinute in spatii protejate (bon fiscal, facturi, fila din carnetul de comercializare), precum și copia Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat la zi și avizat de oficiul fitosanitar județean, până la 3 decembrie 2021 inclusiv.

VALORIFICAREA PRODUCȚIEI SE FACE ÎN PERIOADA 2 NOIEMBRIE-2 DECEMBRIE.


Descarca hotararea-nr-651-2021-pentru-aprobarea-programului-de-sustinere-a-productiei-de-legume-in-spatii-protejate-pentru-anul-2021.pdf (303 KB)
Descarca Cerere minimis legume.docx (26 KB)
Descarca Cerere minimis plante aromatice.docx (29 KB)

Stiri

Ultimele stiri